Jako vůbec první bych rád zdůraznil, že na těchto stránkách obhajuji užívání PSYCHEDELIK, což je je jedinečná skupina psychotropních látek, která nemá s ostaními drogami společného nic kromě skutečnosti působení na nervovou soustavu. Házet do jednoho pytle všechny "drogy" je hloupý a dokonce i nebezpečný nesmysl, kterého se tzv. "protidrogoví" aktivisté dopouštějí. Vždy je nutné posuzovat případně odsuzovat konkrétní látky, a nikoliv fanaticky sáhnout po symbolu "drog" a jeho démonizací způsobem "účel světí prostředky" řešit osobní frustrace, komplexy méněcennosti, neschopnost činit vlastní rozhodnutí případně vlastní hloupost při nezvládnutí některé tvrdé drogy, tak jak lze to lze u těchto "protidrogových" spasitelů světa často pozorovat. Proto vše, co je zde napsáno, se týká jen a pouze psychedelik a v žádném případě nelze na základě těchto látek posuzovat všechny nebo jiné, často mnohem nebezpečnější, drogy.


Tato stránka obsahuje text, který jsem napsal postupně v průběhu jednoho roku a snažím se v něm odpovědět na všechny běžné otázky, které mohou člověka v souvislosti s LSD a psychedeliky napadnout. Zvýšenou pozornost jsem věnoval tématu, ve kterém mají často i "ostřílení" psychedelici zmatek - obsahu oněch kouzelných papírků, zejména co se skutečné dávky LSD a případných příměsí jiných látek týče. Text je už z principu jeho postupného vzniku a neustálého doplňování trochu nepřehledný a zmatený, ale věřím, že přečíst se dá, a že je stravitelný i pro člověka, který o psychedelikách slyší vůbec poprvé. Při jeho čtení narazíte na různé odkazy vedoucí na rozsahově menší stránky. Na této stránce dále budou přibývat odkazy na další rozsáhlejší materiály, které je pro v této oblasti neinformované dobré číst až po přečtení celého základního textu. Základní text je vhodné ho číst postupně od začátku, avšak pro rychlejší orientaci lze použít i hrubé rozčlenění na tematické oddíly, uvedené níže. Text si klidně kopírujte a tiskněte, libovolně ho šiřte, pouze bych byl rád, kdybyste při jeho šíření na papíře vždy tiskli aktuální, nejnovější verzi přímo z této site, ne z vašeho disku.
Úvod, vnímání světa a reality

Realitu určuje to, co si mozek vybere z informací dodávaných smysly ...
... psychedelika odstraňují smyslové filtry vybudované v raném dětsví ...
... a proto je realita viděná pod vlivem psychedelik stejně dobrá, jako každá jiná !


LSD je nejznámější psychedelikum. Psychedelika jsou látky rozšiřující vědomí. Samotný termín "psychedelic" má mnoho významů a každý si ho vykládá trochu jinak. Psychedelická může být hudba, pokud ve vašem mozku vyvolá zajímavé myšlenky, hra, která Vás pohltí atd.. Psychedelika tedy rozšiřují vaše myšlení, a to takovým způsobem, že "normální" omezený mozek, si to nedokáže ani představit. Psychedelika jsou jedinečná skupina drog, zcela odlišná od jakýchkoliv jiných látek.

Nejdříve něco k mému vnímání reality. Ze smyslů dostáváme určité informace a náš mozek je ještě před tím, než si je "uvědomíme", předzpracuje. "Normální" realita je tedy vlastně optimální poměr mezi skutečností a tím, co si k tomu náš mozek domyslí. Kdo však dokáže říct, kolik si toho domýšlíme v "normálním" stavu ?? Kde je ta "skutečnost" ?? Myslím, že ta pravá "skutečnost" je uvnitř každého vědomí, tedy to, co si vytvoříte vy sami, a je u každého jiná. "Realita" je jenom kolektivní představa společná pro všechna vědomí, vytvářená mozkem každého z nás, je to sjednocující prostředí zajišťující schopnost různých vědomí se domluvit a tím pádem i přežítí fyzického těla, na které je vědomí bohužel zatím odkázáno. Ten pravý svět, ta skutečná realita, je však v každém z nás. Tímto se dají také vysvětlit všechny "paranormální" jevy (telepatie, telekineze ..) - pokud je totiž kolektivní představa vytvářena našimi mozky, pak je možné, aby v případě existence určitých změn v mozku (způsobených drogami, meditací, vrozenou dispozicí...) začalo něčí vědomí "nestadardně" upravovat tuto kolektivní představu, která by se pak ostatním vědomím jevila jako nenormální. Psychedelika nás k naší vnitřní realitě trochu přibližují, tím, že ruší omezení nutná pro vnímání kolektivní představy (pseudoreality), ve které lidé žijí. To, že v "normálním" stavu nevnímáme skutečnost, dokazují různé optické a zvukové klamy, které vidíme či slyšíme špatně dokonce i když už víme, jak mají správně vypadat či znít. Tímto se sice nechci na těchto stránkách zabývat, ale přesto si neodpustím ukázat dva dokonalé optické klamy, jedny z nejsilnějších vůbec - Fraserovu spirálu a Hermannovu mřížku. Optickým klamům se budu na své site již brzy věnovat mnohém více. Všem velmi doporučuji výbornou knížku "Vědá hledá duši" od Francise Cricka, vydavatelství Mladá fronta, edice Kolumbus. To, co bývá všeobecně považováno za "realitu" - tedy vnímání informací znehodnocených "přirozenou" smyslovou filtrací - je ubohá parodie na psychické stavy a plnohodnotnější vnímání pod vlivem LSD. Jakékoliv ovlivnění psychiky pomocí smyslového působení je v "realitě" deformováno podle kritérií, které vznikly z potřeb člověka přežít v době, kdy neměl duševní prostor na jakoukoliv abstrakci, protože se musel neustále zabývat materialistickými problémy. Dnes již tyto filtry nejsou potřeba neustále, protože člověk si dokázal vytvořit prostředí, kde již není nucen se stále zabývat přízemnostmi. A získal tak vzácné chvilky na pravý smysl života - vnoření se do své vlastní psychiky, protože pokud poznáte své vlastní vědomí a myšlení, tak zjistíte co váš činí šťastnými a budete onoho "štěstí" snázeji dosahovat. Smyslem života není stát se zástupcem ředitele, koupit si jachtu, opravit auto nebo uklidit pokoj. Smyslem života je udělat si ho šťastný - každý podle svého - a pokud to jde uskutečnit nemateriální cestou pomocí psychedelik, tak jsou tyto látky dar od Boha. V "realitě" nelze plnohodnotně vnímat hudbu, nelze se plně vžít do cizích problémů, jakákoliv sdělovaná zkušenost (film, hra, kniha) je přijímána uboze, stroze, bez vlastního pozměnění s využitím fantazie. Například mě osobně již naprosto nedostačuje a nelíbí se mi trapné vnímání hudby v "realitě" - na tripu není hudba vnímána jenom sluchem, dokonce není ani vnímána pouze smysly - je vnímáná celou psychikou, celým uvažováním - ale i toto všechno jsou zbytečná omezení spojená s pseudorealitou, při úplném odpoutání žádnou "hudbu" ke štěstí nepotřebujeme, najdeme ji v nás, v naší vnitřní skutečné realitě, a našli bychom ji v dokonalé podobě, přesně takové, jaká by nás nejvíce uspokojila - bohužel žádná psychedelika zatím nejsou schopna zajistit nám úplně plnohodnotné vnímání naší skutečné reality - a je to dáno už samotnou fyzickou platformou našeho vědomí - omezeným mozkem. Jenom čisté, odfyzičněné vědomí by mohlo žít v dokonalém štěstí (najít smysl života) uvnitř své vlastní reality. Uvnitř své vlastní psychiky není člověk brzděn a omezován, neexistjí hloupé společenské normy, předsudky, idiotské slovo "normální" zcela pozbývá smyslu. Psychedelika vnímání opravdu rozšiřují, myšlenky z tripu není "normální" mozek schopen ani uchopit, natož vyjádřit - obvyklý pocit na tripu - "Taková skvělá myšlenka, to už nikdy v životě nezapomenu ! " a během odeznívání tripu se vám tato myšlenka postupně a nenápadně vytratí, až z ní zbyde jen pocit "Na tripu jsem to věděl !" ... dáte si další trip .... ona Velká myšlenka se zase objeví a zase nenápadně zmizí ... prostě hardware kterým je naše vědomí omezované nedokáže v "normálním" stavu tyto hlubší myšlenky uchopit - prostě to fyzicky nejde - v "normálním" stavu je váš mozek omezen potlačením přenosu některých signálů - smyslovou filtrací. Každý má svou vlastní, jedinečnou psychiku a jedinečný způsob jak dosáhnout "totálního štěstí", nebo "smyslu života", a je absurdní, že již od narození je tlačen do hloupé uniformity "normálního" myšlení, že již od narození jsou mu vnucovány umělé fiktivní hodnoty, že již od narození je v něm pěstována touha po materiálních šidítkách (peníze, majetek). Jen si vzpomeňte, jací jste byli jako děti šťastní, jak jste se dokázali do čehokoliv skvěle vžít, jakou jste měli fantazii, jak pro vás všechno bylo zajímavé - to jste ještě nebyli deformovaní a otupení společností s jejím vnuceným "normálním" pohledem na svět a na vás samé. Věřím, že za čas člověk přijde na způsob, jak vysvobodit duševno z fyzického těla - to je podle mě ten skutečný nejvyšší možný dosažitelný cíl lidstva.

Ještě bych se chtěl vyjádřit k poměrně častému názoru, že drogy jsou méně "duchovní" nebo méně hodnotná cesta k poznání svého vědomí a něčeho vyššího. Zásadně s tím nesouhlasím. Jak už jsem psal - současné lidské vědomí funguje a je závislé na fyzické platformě mozku, a aby přežil jeho hardware, tak musí mít určitý mechanismus, který mu zajišťuje schopnost vnímat omezenou pseudorealitu, kterou jsou všichni lidé schopni ve své omezenosti vnímat stejně a tím pádem i přežít. Ale platí za to krutou cenu v podobě krutých fyzických omezení svých mozků a tím pádem i svého vědomí. Meditace a jiné duchovní techniky nejsou o nic více "duchovnější" než látky rozšiřující myšlení - protože lidské vědomí má fyzickou podstatu, tak i meditace jsou jenom fyziologické změny v našem mozku -jediný rozdíl je, že jsou vyvolané mozkem samotným, a že jsou méně vysvětlitelné a pochopitelné než drogy. Když se lidstvo bude pořád jenom plácat ve starých osvědčených duchovních technikách, což je využívání něčeho, co nechápeme a s čím jsme nedokázali za tisíce let vůbec pokročit, tak nikdy nepokročí s výzkumem fyzické podstaty mozku a vědomí a nebude tedy moci jeho fyzická omezení zrušit a případně vědomí odfyzičnit. A fyzicky změnit mozek je jediná cesta, jak dosáhnout nezávislosti jednotlivých vědomí na ostatních, na pseudorealitě a na fyzickém těle, a tak umožnit každému vědomí dosáhnout totálního štěstí uvnitř sebe sama. A argumentace, že meditace jsou "přirozenou" cestou zkoumání psychiky, je nerespektování vývoje a pokroku - stagnace. Nehledě k tomu, že drogy JSOU tradiční metodou zkoumání reality - přírodní látky (meskalin, psilocybin, DMT ...) byly využívány už od počátku vzniku člověka. Důležité je, že psychedelika jsou pouze nástrojem umožňujícím vám objevit něco více ve vás, a všechny zážitky i poznání, které vám jejich užívání dá, jsou výtvorem vašeho vlastního vědomí, nikoliv psychedelik, která vám nemohou dát nic, co není někde uvnitř něho skryto. A na závěr celého tohotu úvodu chci zdůraznit, že jsem materialista, a že všechny tyto názory jsou moje životní přesvědčení vycházející právě z onoho materialismu. Toto není žádný "standardní" psychedelický pohled na realitu, něco takového ani neexistuje, je to jen mé chápání světa, které mi mé zážitky na psychedelikách potvrdily. Existuje řada jiných filozofií, hledajících smysl např. v empatii, určité formě lásky nebo spojení vědomí či na těle nezávislých duší atd atd, žádná z nich není horší než ta má, je jen jiná, a pokud nějaký univerzální smysl existuje, tak je právě v rozmanitosti, odlišnosti, změně, vývoji a neustálém nalézání něčeho nového, a již samotná snaha o prohlédnutí sebe sama a světa okolo, o získání Poznání, o zdokonalení a růst vlastního vědomí, je tím nejlepším Smyslem.

Všichni lidé umírají, ale jen někteří skutečně žijí.
William Wallace

Pravda versus mýtus a účelová propaganda - o nebezpečnosti LSD


10 BODŮ O NEBEZPEČNOSTI LSD


1. LSD NENÍ TVRDÁ DROGA
2. LSD NEPOŠKOZUJE ORGANISMUS ANI MOZEK o nic více než jakákoliv jiná nepřirozená látka - s vyjímkou nebezpečí poškození plodu při užívání v průběhu těhotenství. Vzhledem k mikrogramovému dávkování není toxické a nemá ani při dlouhodobém intenzivním užívání přímý vliv na fyzický stav organismu. Vypalování sítnice ani poškození chromozómů nebylo nikdy prokázáno.
3. Bylo vědecky prokázáno, že na LSD NEVZNIKÁ FYZICKÁ ZÁVISLOST. Jinými slovy - nehrozí žádné "absťáky".
4. LSD JE BEZPEČNĚJŠÍ NEŽ ALKOHOL A NIKOTIN (uvažováno při dlouhodobém užívání) Procento uživatelů LSD, kteří zemřeli v souvislosti s hloupostí, kterou pod vlivem LSD udělali, je menší než procento kuřáků, kteří zemřeli na rakovinu a je menší než procento uživatelů alkoholu, kteří zemřeli v souvislosti s alkoholem
5. NA POŽITÍ LSD NIKDO NIKDY NEZEMŘEL- Jistě, lidé zemřeli kvůli hloupostem, které pod vlivem LSD udělali. Ale tvrdit, že zato může LSD, je totéž jako kdybyste z nehody obviňovali auto. Pod vlivem LSD došlo k sebevraždám a dokonce i k vraždám, ale jejich pravděpodobnost je opravdu malá a nemůže za ně LSD, ale chování konkrétních lidí.
6. Ani při dlouhodobém a pravidelném užívání LSD NENÍ NUTNÉ ZVYŠOVAT DÁVKU pro dosahování stejně silných účinků. Toto je možné zaručit pouze za přepokladu, že LSD nebudete užívat častěji než jednou týdně. Tolerance (ie. čím dál tím menší účinek stejně velké dávky při opakovaném užívání) na LSD vzniká velmi rychle, avšak během tří až pěti dnů úplně zmizí.
7. LSD se podává ústy, NEHROZÍ PŘENOS VIRU HIV z injekčních střikaček.
8. U LSD NEHROZÍ SMRTELNÉ PŘEDÁVKOVÁNÍ ANI PŘEDÁVKOVÁNÍ TRVALE POŠKOZUJÍCÍ ORGANISMUS - nebezpečná dávka je minimálně stokrát vyšší než dávka účinná
9. PSYCHICKÁ ZÁVISLOST NA LSD MUZE VZNIKNOUT - vznik velmi slabé psychické závislosti je možný. Jenom vy sami ale můžete posoudit, zda vám psychická závislost na látce, která nepoškozuje organismus a kterou můžete užívat libovolně dlouho a tak často jak chcete, vadí. A je to vaše volba - nikdo nemá právo učinit toto rozhodnutí za vás. Tato závislost vzniká i u jiných zcela běžných věcí (alkohol, nikotin, televize, hazardní hry, internet) a dokonce bych řekl, že je to přirozená životní potřeba (závislost na někom blízkém, na nějakém životním cíli ....). Psychická závislost u LSD neznamená, že se zblázníte, pokud ho nebudete mít - znamená to pouze, že se vám látka zalíbí a budete v pokušení si ji znovu vzít. Další možné důsledky psychické závislosti jsou ztráta zájmu o obyčejnou, nudnou realitu a přesunutí většiny vašich aktivit do oblasti zkoumání změn psychiky a vnímání reality. Velice záleží na definici termínu "psychická závislost" - je touha po něčem, co vás v životě uspokojuje a přináší vám radost, "závislost" ? Vždyť celý váš život se snažíte žít tak, aby vás to uspokojovalo, jste "závislí" na radosti a hezkých pocitech - tak proč se zoufale snažit "nebýt závislý" na něčem, co vás obohacuje a toto uspokojení vám přináší ?? Jenom proto, že se jedná o chemickou látku ??!
10. FLASHBACK NENÍ NEBEZPEČNÝ : Zmedializovaný termín "flashback" znamená něco jiného, než jak je na přednáškách prezentovaný. Pokud zažijete něco, co pro vás hodně znamená, může se vám dojem z tohoto zážitku vrátit. U psychedelik je to stejné, jejich vliv na myšlení je tak silný zážitek, že se k němu váš mozek na chvilku vrátí. Takovéto "návraty" jsou v životě běžné a objevují se po silném zážitku (např. autonehoda) i bez užívání jakýchkoliv drog. Příčiny a mechanismy flashbacků nejsou zatím zcela jasné. V drtivé většině případů se jedná o několika sekundový návrat určité nálady, kdy vám například připadne zajímavá věc, které byste si normálně ani nevšimli. Na několik sekund se vám mohou vrátit i drobné halucinace (drobná změna barev, nějaký zvuk, rozvlnění rovné čáry), což sice může být nepříjemné, ale většinou je to spíše příjemné a zajímavé. Většina lidi se snaží flashbacky vyvolat a vítá je, je to příjemné osvěžení uprostřed nudného dne. V žádném případě to však není nebezpečné, nejde o ztrátu kontroly ani o výrazné narušení vnímání reality. NIKDY to není něco tak intenzivního, jakože byste třeba neviděli auto a nechali se přejet. Flashback se nevyskytuje ani zdaleka tak často, jak je uváděno. Více než polovina uživatelů LSD nikdy flashback nezažije, nebo si ho neuvědomí. Flashbacky jsou často vyvolávány kouřením marihuany.
Historie LSD a základní informace o něm

Psychedelika jsou obvykle řazena mezi takzvané drogy, existují v legální i nelegální podobě. Mezi nejznámější patří kromě LSD ještě psilocybin (houby) a meskalin (kaktusy). Svým efektem má k psychedelikům blízko také Ecstasy, přestože se řadí do skupiny stimulantů. LSD patrří mezi látky jejichž výroba, distribuce a propagace je nelegální, a to bez vyjímky ve všech státech světa. V České republice je držení drog pro vlastní potřebu od ledna 99 nelegální, o což se významnou mírou zasadil zejména poslanec Severa z KDU-ČSL, který byl hlavním propagátotem této novely, která navíc díky absenci potřebných definic tzv. "malého množství drogy" otevírá široké možnosti zneužití tohoto zákona k neoprávněnému omezování osobní svobody. Držení "malého množství" drogy je klasifikováno jako přestupek a hrozí vám tak pokuta přesahující deset tisíc korun. V případě, že budete přistiženi s množstvím "větším než malým", hrozí vám až několikaleté vězení. V praxi tato novela znamená zdražení drog, a tím pádem vyšší zisky plynoucí do kapes drogových mafíí a zvýšenou kriminalitu narkomanů závislých na tvrdých drogách, pro běžného mladého člověka zvýšení šancí, že bude bezdůvodně terčem agresivity policistů. Na Slovensku nebo třeba v USA je držení drog pro vlastní potřebu také zakázáno, v oblasti drog je USA jednou z nejméně tolerantních zemí na světě. Převoz drog přes hranice je nelegální. Tabulka, srovnávající vlastnosti čistého LSD, acidu na tripech, meskalinu a psylocibinu je tady.

LSD : Diethylamid kyseliny lysergové (vzorec)
(acid, trip, papírek, vitamín L)


Nejrozšířenější syntetické psychedelikum, jeden z nejsilnějších halucinogenů. Tato látka, označena jako LSD-25, byla poprvé syntetizována v roce 1938 Albertem Hofmannem ze švýcarské firmy Sandoz, který ji syntetizoval jako v pořadí dvacátý pátý derivát kyseliny lysergové při svých výzkumech psychoaktivích alkaloidů obsažených v námelu. Její ohromující účinky však objevil až 16.dubna 1943, když se mu omylem dostala na ruce a posléze v nepatrném množství i do úst, což vedlo k prvnímu LSD tripu v historii, který u šokovaného Hofmanna začal při jeho cestě domů na kole, podle čehož se tomuto dni říká The Bicycle Day. Firma Sandoz ho začala vyrábět pod jménem Delysid a prodávat po celém světě, kde bylo v mnoha zemích až do svého zakázání s úspěchem používáno psychiatry jako terapeutický prostředek. Stalo se základním kamenem nového svobodného životního stylu a psychedelického vnímání světa, v souvislosti s čímž je nutné připomenout dílo amerického průkopníka v oblasti experimentů s psychedeliky - Timothy Learyho, který věřil, že s pomocí psychedelik by šla vytvořit lepší, tolerantnější a svobodnější společnost. Bylo proslaveno hnutím hippies v 60. letech, což vzhledem ke strachu politiků z těchto svobodomyslných lidí a urychlylo jeho zakázání. Tato látka stála u počátků transpersonální psychologie, velkých úspěchů s ní dosáhl Stanislav Grof. LSD se v současnosti užívá téméř výhradně formou "tripů", což jsou malé papírky o rozměrech zhruba 5*5 milimetrů, napuštěné jeho roztokem, dávka LSD na jednom tripu je 30 - 100 mikrogramů (gama). Další formy distribuce LSD, užíváné zejména v šedesátáchých létech, jsou tablety, želatina, roztok a krystal(tzv. mikrodot nebo "mikráč", nedají se vůbec sehnat). Pro plný psychedelický zážitek je nutná tzv. "psychedelická" dávka, jejiž výše je individuální a pohybuje se okolo 500 gama. Některé zdroje ze zmiňují o tzv. "full-blown" dávce, při které dostanete maximum z toho co vám LSD může dát, její výše je údajně 2000 gama (20 - 40 tripů, pro představu :-) Slovo "trip" má v češtině dva významy, je to papírek napuštěný LSD, ale také označení pro zážitky pod vlivem jakékoliv drogy. V angličtině se slovo "trip" používá pouze pro označení zážitku, jeden papírek se nazývá "hit". Tripy jsou často s nádherným obrázkem, kterému se říka "blotter art", tento obrázek je většinou natisknutý přes více tripů, a abyste ho viděli celý, musíte mít celý arch ("blotter", třeba 5*5 tripů[hits]). Fotky několika aršíků jsou na obrázku vlevo. První příznaky změny myšlení nastanou u LSD do hodiny. Nejvyšší intenzity dosáhne trip mezi druhou a třetí hodinou po požití. Trip trvá 6 až 20 hodin, záleží na dávce. Nízké dávky zrychlují dech, vysoké ho zpomalují, dochází k poklesu tlaku, ke snížení srdečního tepu, k vzestupu hladiny cukrů k krvi, k vzestupu tělesné teploty a k ovlivnění termoregulačního systému. Smyslové vnímání je výrazně zesíleno, objevují se silné vizuální, sluchové a hmatové halucinace v kombinaci s velkými změnami psychiky, myšlení a uvažování, běžná je depersonalizace, ztráta vlastního ega, změny v rozdělení vědomé a podvědomé psychické činnosti, schizofrenie, rychlé změny nálady, euforie, megalomanie, změněná funkce paměti (oživené nebo potlačené vzpomínky, můžete znovu prožít něco, co jste dříve zažili, porušení časové souslednosti událostí) a změněné vnímání času. Zejména při vyšších dávkách může docházet k regresi (návrat do dětství nebo na nižší vývojový stupeň). Dochází k velkému rozšíření zorniček (mydriáze) a k špatné koordinaci pohybů spojené s možnými poruchami rovnováhy a následné nevolnosti. Drtivá většina tripů je bohužel doprovázena některými z nepříjemných vedlejších fyzických projevů - může se objevit nespavost, nechuť k jídlu, nepříjemný tlak v očích, "gumový" pocit v krku, bolesti hlavy, pocení, otupělost, nevolnost až zvracení, hrozná zima nebo naopak vedro, třes, svědění, problémy s močením, falešné pocity že potřebujete močit/že jste se pomočili, nepříjemné pocity po celém těle, jakýsi "chemický" pocit celkové "otravy", všudypřítomný odporný zápach. Někdy nedokážete kontrolovat své pohyby a mohou se vám nekontrolovatelně cukat svaly a klepat končetiny, můžete v končetinách velmi nepříjemným způsobem ztratit cit, zejména na teplotu a vlhkost, a následně mít falešné obavy z poškození vaší nervové soustavy. Tyto vedlejší fyizické projevy jsou dočasné, po tripu zmizí - toto je velmi důležité si zafixovat, abyste z nich při tripu neměli zbytečný strach a nenastartovali si tak badtrip. Všechny přímé následky tripu zmizí po vyspání. Nepřímé následky tripu (nechuť ke škole, objevování zajímavého a hezkého na obyčejných věcech) mohou trvat déle. Účinná dávka LSD se počítá v desítkách mikrogramů (miliontina gramu), jedna malá "kapka" LSD by stačila pro tisíce lidí. Právě díky své extrémně nízké účinné dávce, která je zdaleka nejnižší ze všech drog a léků, je LSD pro organismus neškodné, případné zbytkové LSD se v organismu neukládá o nic více než jakákoliv jiná nepřirozená látka a vzhledem ke svému nepatrnému dávkování je v organismu nerozpoznatelné - nikdo vám nemůže žádným testem dokázat, že jste ho někdy měli. LSD není droga pro blbce a je nutné si uvědomit, že možná objevíte něco, co byste radši nevěděli (například něco ze svého nitra co se normálně bojíte pustit na povrch - bezcílnost vašeho života, svoje špatné stránky, které jste před sebou samým skrývali atd..). Není to lék proti depresi, není to způsob jak se rozveselit a není to droga která vám pomůže zapomenout na problémy. Na LSD nelze "utíkat" od reality, jelikož funguje jako jakási psychická lupa zesilující všechny vaše pocity a psychické procesy a všechno by potom bylo ještě horší. V žádném případě ho nemůžete použít jako nějakou "náhradu" za drogy, na kterých vzniká fyzická závislost. Musíte být připraveni na to, že po zážitku už velmi pravděpodobně nedokážete setrvávat pořád v omezeném stavu, a že budete mít touhu poznat co nejvíce (jinými slovy budete psychedelika užívat příležitostně celý život), a že zažijete něco, co vás donutí změnit některé vaše náhledy na sebe i na vše okolo, a že začnete přemýšlet, nebo se dokonce i trápit věcmi, na které byste předtím nikdy nepomysleli. Po zážitku rozšířeného vědomí už nikdy nebudete přesně tím, čím jste byli předtím. Část psychonautů získá po čase jakousi formu úcty k návštěvám svého vnitřního světa, počátečním nadšení užívají psychedelika stále v menší a menší frekvenci, a spíše rozebirají a snaží se do své životní filozofie začlenit vše neuvěřitelné, jim bylo dáno poznat. Psychedelika jsou nevypočitatelná, zážitek pod vlivem LSD se vám vůbec nemusí líbit, dosti často je jeho užití spojeno s nepříjemnými fyzickými pocity (viz výše) a můžete dokonce zažít velmi nepříjemný "bad-trip". LSD experience vám opravdu může natrvalo změnit náhled na život a na svět, můžete najít mnoho zajímavého a pozoruhodného na dříve obyčejných věcech, nebo vám naopak všechno začne připadat ubohé a nudné. U většiny lidí jsou však tyto změny pozitivní a drtivá většina lidí je chápe jako velmi pozitivní efekty, zlepšující celý jejich další život. Mnoho lidem dalo LSD kromě nádherných fascinujících zážitků i poznání něčeho víc, poznání které nelze vyjádřit, protože je příliš vázáno na nesdílitelné nitro vědomí, a je to často jen pocit, pocit, který oněm lidem pomohl najít smysl jejich života a učinil je chápavějšími a tolerantnějšími, jelikož poznali, že může existovat více různých, stejně dobrých pohledů na svět, že existuje strašně moc toho, co jsme ještě nepoznali a pro poznání čehož stojí zato žít, že všechno má nějaký smysl a své dobré i špatné stránky, a že není nutné být za každou cenu "normální". LSD však může u některých lidí vyvolat déletrvající psychózu a zatím se přesně neví co k tomu vede. Vznik psychóz po užití LSD v ojedinělých případech je velmi nejasný, mohlo se jednat o lidi, kteří by dříve nebo později tuto psychózu stejně získali nebo ji mohlo vyvolat něco jiného. Podle statistky vypracované v USA získají po LSD déletrvající psychózu 4 lidé z tisíce. Pravděpodobnost je to sice malá, ale nikdo vám nezaručí, že to nebudete právě vy - je to zcela nepředvídatelné. Na tripu může také dojít k různým nehodám, které však nebývají způsobovány ani tak silnými smyslovými halucinacemi, jako spíše ztrátou zábran, neuvědoměním si rizik, přeceněním vlastních schopnopstí nebo prostě neschopností odvodit důsledek určitého jednání, které se i může stát nekontrolovaným. Užívání LSD není bezpečné, je nebezpečné stejně jako všechno ostatní, jako samotný život a jakákoliv aktivita vedoucí ke změně a k vývoji. Cena jednoho tripu je 200 - 350 Kč. Někdy si můžete vzít pouze polovinu nebo dokonce třetinu a efekt bude stejný, záleží na situaci. LSD se často kombinuje s marihuanou (zesílení vizuálních halucinací, častější flashbacky, větší problémy s mluvením, prodloužení trvání tripu), meskalinem, psylocibinem, dalšimi psychedeliky a Ecstasy (tzv. "candy-flip", zesílení citového vnímání světa, nádherná empatie pociťovaná k ostatním lidem, často značné "zpříjemnění" tripu). LSD nikdy nekombinujte s alkoholem, jehož účinky jsou protichůdné. Není vhodné ho kombinovat ani s žádnými jinými drogami kromě výše uvedených - všechny ostatní drogy LSD trip značně znehodnotí. Někteří lidé, kteří zkoušeli zkombinovat LSD a pervitin tvrdí, že trip byl zeslaben, že nad jeho průběhem získali větší kontrolu, nebo že jim z toho solidně "jeblo". LSD není MAO inhibitor, kombinace s MAO inhibitorem je bezpečná a vede k zeslabení efektu LSD. Antidepresanty nemají na průběh tripu výraznější vliv, s jedinou vyjímkou, kterou je Ludiomil, výrazně zesilující a měnící průběh tripu a dokonce i sny během několika následujících nocí. Ačkoliv ze zdravotního hlediska to nevadí, tak vám přesto nedoporučuji užívat LSD častěji než jednou za dva měsíce - zevšednělo by vám a ztratilo by svůj půvab. Jestli si chcete jenom vyjebat mozek, tak existuje praktičtější a levnější látka - alkohol. LSD je spolu s Ecstasy velmi oblíbeno jako droga užívaná na techno party a má v rave kultuře své pevné místo. Dát si tripa na party je nádherný zážitek, který stojí zato prožít, avšak není to způsob, jak objevit sílu a plný potenciál psychedelik. Na party jste naprosto hypnotizováni hudbou, svým okolím, atmosférou a nahromaděnou psychickou energií velkého množství lidí naladěných na společnou vlnu - nejste schopni využít LSD introvertně, k pohledu do sebe sama a do vlastních realit, už také proto, že na party chcete tancovat - není možné vzít si bezpečně vysokou psychedelickou dávku, která vás "hodí úplně mimo". Proto osobně považuji za hloupé brát tripy POUZE na party, přijdete tim o něco mnohem více nepředstavitelného a fascinujícího, co vám může dát pouze psychedelický introvertní trip. Pod vlivem LSD (dokud se pořádně nevyspíte a minimálně 20 hodin od "požití") nikdy nevykonávejte žádnou náročnou nebo rizikovou činnost, jejímž špatným provedením byste mohli sebe nebo ostatní ohrozit - v žádném případě se nesnažte řídit auto. (ostatní chtějí také tripovat, není hezké je zbytečně zabít ;-)


Příprava na trip a jeho vhodný průběh

Existují dvě základní možnosti užívání psychedelik - sám, případně s dalšími natripovanými lidmi, a nebo s tzv. průvodcem (guide). Průvodce vás ovlivňuje a může řídit průběh vašeho tripu, čehož se využívalo v psychoterapeutice a velmi to snižuje pravděpodobnost badtripu, a může vám v případě problémů poskytnout pomoc. Průvodce bývá buďto střízlivý, a nebo sám užíje velmi nízkou dávku LSD k získání lepšího kontaktu se svým svěřencem. Já osobně s průvodcovským tripem zkušenosti nemám, a proto se budu zabývat pouze první variantou. Dobře připravené prostředí (setting) a váš dobrý psychický stav, nálada a očekávání (set) jsou dva velmi důležité faktory, které určují průběh a charakter celého tripu - jejich zanedbání může způsobit nebezpečný bad trip. Bezpodmínečně musíte mít dobrou náladu, alespoň týden před tripem se snažte vyvarovat konfliktních situací. Vyberte si místo, kde se cítíte dobře a kde nemusíte mít strach, že vás někdo bude vyrušovat, vypněte zvonek a telefon. Každopádně byste měli mít stoprocentní jistotu, že nepřijdou rodiče. Tripy o samotě a ve více lidech se velmi liší, pokud je vás více, tak na sebe vzájemně působíte, a můžete plnit některé funkce průvodce, pomáhat si a ovlivňovat druhé - díky čemuž je trip ve více lidech podstatně bezpečnější - méně se zaměřujete do sebe a více se zajímate o své okolí, což snižuje pravděpodobnost "špatných" myšlenek o vaší existenci atd .. - na druhou stranu to ale snižuje psychedelickou hodnotu tripu, a tak po čase možná zjistíte, že vás ostatní lidé ruší a budete si tripy dávat o samotě, ale je to nebezpečnější - myšlenky vám snadno sklouznou k nepříjemným tématům a nebude nikdo kdo by vás přivedl na jiné téma. I během tripu ve více lidech budete možná vyhledávat samotu a klid v ústraní, což je dobrý kompromis mezi bezpečností a možností soustředit se sám na sebe, a proto je dobré dbát na to, aby v místě, kde si chcete dát tripa, byla možnost být sám (jiná místnost ...). Ideální je podle mě společnost maximálně pěti lidí, výběr vhodných partnerů je opravdu zcela zásadní, musí to být vaši dobří přátele a musíte jim naprosto důvěřovat - je dost pravděpodobné, že budete řikat a provádět věci, které byste normálně nikdy neřekli/neudělali. Vždy se na všem musí shodnout všichni (změna hudby...). Pokud si to dotyčný vysloveně nepřeje, tak skupina nesmí nikoho opustit a nechat ho samotného. Snažte se najít co nejzajímavější prostředí, se spoustou věcí na pozorování, v neznámém a tajemném nebo mystickém prostředí bude váš zážitek výrazně intenzivnější. Počítejte s tím, že obzvláště na vyšších dávkách nebudete schopni pohybu. Oblečení je vhodné mít lehké, aby se dalo lehce sundat a neškrtilo vás. Nezapomeňte na hudbu a na knížky - zejména hudba je velmi důležitá, správná hudba vám může otevřít cestu do jiného světa, špatná může způsobit badtrip. Nebudu tady radit co je a co není vhodné na tripu poslouchat, protože každý má úplně jiný vkus, ale přece jenom si neodpustím dvě obecné rady. Zaprvé počítejte s tím, že hudba která s vám libí "normálně", se vám na tripu vůbec líbit nemusí a dokonce je dobré na tripu vyzkoušet hudbu co se vám "normálně" nelíbí - možná budete velmi přkvapeni. A zadruhé si rozhodně připravte hodně druhů hudby, ať máte na výběr, kdyby se vám něco nelíbilo. I úplné ticho může být zajímavé. Dokonalým zážitkem je na tripu smyslová deprivace - pro mozek není přirozené nedostávat žádné informace z aktivních smyslů (otevřené oči v NAPROSTÉ tmě) a začne si je sám vytvářet. Najděte tedy místo, kde je naprostá tma (místnost bez oken - koupelna ...), a mějte trpělivost, výsledek bude stát zato. Lidé se mě občas ptají, jaký je můj tip na nejlepší setting - já osobně preferuji být při tripu na psychedelické dávce (viz níže) po celou dobu tripu v naprosté tmě. Pokud si psychedelickou dávku dáte ve více lidech, tak je možné, že budete jinou realitu sdílet a zkoumat jí společně (tyto zážitky jsou pro mě nezvratným důkazem existence telepatie). Pro trip na nepsychedelické dávce je podle mě lepší se obklopit zajímavým prostředím a věcmi, využít hudbu a různé druhy stíny vrhajícího osvětlení a zkoumat změny ve vašem vnímání, jelikož na malých dávkách se nedokážete plně ponořit do jiné reality a můj setting pro psychedelickou dávku by vám moc zážitků nepřinesl. Zajímavý může být na tripu třeba pohled do zrcadla (pozor, aby to u vás nevyvolalo badtrip :-), různé brainwave stimulátory (výborný prográmek Flasher se povaluje někde na týhle site), hraní různých počítačových nebo společenských her, zejména RPGček ve stylu AD&D, čtení, hraní si s vašim psem nebo kočkou, malování, skládání a hraní hudby atd atd atd, na tripu je prostě zajímavé naprosto všechno, takže použijte fantazii a vymýšlejte. Zaměřte se na své pocity a myšlení, zkoumejte jak a proč myslíte tak, jak myslíte, zkoušejte to měnit a dívat se na normálně zcela jednoznačné úvahy z úplně jiné perspektivy, nesmírně zajímavé je zkoumat změny ve vašem uvažování a vyhodnocování podnětů ze smyslů, sledovat vizualizovaný tok myšlenek a neustále se měnící vztahy mezi nimi, hrát si s logikou příčiny a následku, zkoumat změněné rozložení psychiky mezi vědomí a podvědomí - avšak opatrně, hrátkami s podvědomím jsem si párkrát přivodil stav blízký badtripu, jakousi formu schizofrenního uvažování. Počítejte s tím, že trip bude probíhat a vypadat jinak, než si představujete - všude si přečtete popisy halucinací, ale změny v myšlení vám nikdo nepopíše, protože pro to nejsou slova. Průběh tripu nebývá lineární, často se v jeho průběhu mění intenzita prožitků i vaše nálada. Někdy, obzvláště na prvním tripu, se může stát, že trip se vám během jeho trvání nelíbí a vy si až během jeho odeznívání nebo až po něm uvědomíte, že to vlastně bylo nádherné. Zážitky z tripu si většinou dobře pamatujete, ale neumíte je vyjádřit, určitá myšlenka nebo motiv se může objevovat na každém vašem tripu. Budete šokováni, je dobré si prvního tripa dát s někým kdo už má nějaké zkušenosti, v žádném případě si ho ale nedávejte sám. Pravděpodobně vám nějakou dobu bude připadat, že jste se zbláznili a možná budete mít nepříjemný pocit, že už takhle budete napořád. Po nějaké chvíli si ale na jiné myšlení zvyknete a ani vás nenapadne myslet na nějaký návrat do "normálu". Každopádně si před tripem připravte k dosahu pití, kdybyste se nemohli pohybovat a snažte se uvědomit si, že občas byste se napít měli, i když třeba necítíte žízeň. Budete mít změněné vnímání pocitu chladu a tepla, můžete mít pocit horečky i zimnice, proto si dávejte pozor na teplotu okolí. Před tripem alespoň tři hodiny nejezte, zlepší a zrychlí to vstřebávání LSD. Během tripu jíst nedoporučuji - může to být individuální, ale já i moji přátele se shodojume, že je to nechutný zážitek. Každopádně je ale dobré si nějaké jídlo připravit k ruce pro případ, že byste měli nepříjemné pocity z hladu. A také se vyplatí alespoň jednou jídlo na tripu zkusit - třeba budete mít úplně jinou zkušenost než já a bude vám to velmi příjemné. Já osobně si tripíky dávám nejradši večer, už za tmy. Noc je i normálně psychedeličtější než den - světla působí skvěle a ve tmě si dokážete lépe představovat. Vůbec nezáleží na tom, jestli si tripa strčíte pod jazyk, nebo jestli ho rovnou spolknete. Účinky jsou v obou případech ÚPLNĚ stejné. Silnějšího účinku dosáhnete, když si tripa vezmete na prázdný žaludek. Rozhodně musíte mít druhý den volno, ideální je podle mě se v noci z pátku na sobotu pořádně vyspat a do tripu jít v sobotu v noci. Po celý následující den na vás bude znát, že jste byli "high" - budete mít strašně rozšířené zornice. Ráno, až bude svítat, tak už budete schopni vyjít ven a budete mít ze všeho nádherný pocit, všechno bude svěží, jakoby znovuzrozené, lidé vám budou připadat klidní, milí. Budete pozorovat život a činnost okolo sebe jaksi z odstupu. Bude to "totální pohoda", můj oblíbený výraz :-). Je to také vhodná doba k zavzpomínání na noc a k popovídání si s přáteli, kteří měli trip s vámi, o vašich zážitcích, což ostatně bude zábavné a příjemné i po dlouhé době. Společně prožitý trip vás nejspiše dosti sblíží a získáte jakýsi mírně spiklenecký pocit "však my víme ;-)", který vlastně sdílí všichni psychonauté. Buďte opatrní, počítejte s tím, že máte zpomalené reflexy a i když už nebudete mít natolik reálné halucinace abyste třeba neviděli auto nebo se opřeli o neexistující lavičku, tak je dobré si dávat pozor a hlavně logicky uvažovat. DOKUD SE NEVYSPÍTE, TAK ŽÁDNÁ RIZIKOVÁ ČINNOST ANI AUTO - S TĚMITO ZÁLEŽITOSTMI POČKEJTE NA DALŠÍ DEN. Proč byste si také kazili trip všedními starostmi a činnostmi, radši užívejte pohodu a pozorujte nádherný svět všude okolo vás. I přesto, že jste v noci nespali, nebudete během dne ospalí, ale večer asi půjdete brzy spát a může se vám stát, že se vám vrátí některé drobné vize nebo pocity z minulé tripové noci. Až se druhý den probudíte, budete už úplně "normální", jenom štastní a obohacení o nový pohled na dříve již obyčejné věci. Pokud byste si snad chtěli zážitek co nejdříve zopakovat, tak počkejte minimálně týden, dokud úplně nezmizí tolerance, jinak by na vás další trip působil slabě a je i možné, že byste intenzivněji vnímali nepříjemné vedlejší fyzické účinky LSD. A ještě jedna věc - dřív nebo později vás určitě napadne, jak by bylo krásné jet na tripu autem a pozorovat noční město, nádherná světla okolo ... Je to opravdu nádherný zážitek (průjezd noční osvětlenou Prahou ...), ALE ať vás ani nenapadne sám řídit, domluvte se s nějakým střízlivým přítelem, ať řídí on. Pokud si chcete dát tripa venku, tak máte na výběr dvě základní prostředí - město s jeho atmosférou starých úzkých tajemných uliček v kontrastu s bláznivým letem vstříc budoucnosti plné světel, odlesků a vysokých budov z kovu a skla, a nebo přírodu. Trip v noční Praze je nepředstavitelně nádherný, v prázdných temných ulicích plných stínů je neskutečně "bladerunnerovská" atmosféra, připadáte si jako v prázdném historickém skanzenu uprostřed ohromného high-tech města z budoucnosti, z walkmanu na vašich uších do vás pulzují vlny ženoucí vás kupředu, dál a dál, fast forward the future a dávají vám pocit, že žijete v super dynamické době nekonečných možností. Pocit při plížení se úzkými prázdnými uličkami v drobném dešti vytvářejícím na všem nádherné barevné odlesky a jemné rozmlžené měnící se vzory je opravdu nepopsatelný. A když v těch opuštěných místech potkáte další osamělou bytost, tak je to velmi zvláštní vyjímečný pocit spřízněnosti. A potom přijde nádherné svítání a vy po takto prožité noci pozorujete probouzející se život, získáte pocit, že jste se znovu narodili, pocit ohromného štěstí že zrovna vy jste jeden z "cyberage dawn generation", lépe to říci neumím. Na nižší dávce nemohu než vřele doporučit, je to opravdu jeden z těch zážitků, pro které stojí zato žít. Trip v přírodě je také nádherný zážitek, již samotný otevřený prostor okolo vás a nekonečná složitost všeho (ohromné spousty jehličí na stromech, tráva atd ...) vytváří úplně nové spektrum prožitků, může se však stát, že nimi budete přehlceni a "vytuhnete". Je pravděpodobné, že obzvláště na vyšší dávce se nebudete moci (a hlavně ani nebudete chtít) pohybovat, a proto je nutné, aby bylo hezké a teplé počasí, umožňující vám ležet dlouhé hodiny na zemi. Celý zážitek opět závisí na prostředí okolo vás, hezké je samozřejmě místo s dobrým výhledem, velmi zajímavý a intenzivní zážitek poskytne les, a to zvláště v noci, nepopsatelně nádherný je východ a západ Slunce, měnící se mraky na obloze, a nakonec i ten děšť je překrásný, pokud přece jenom zmoknete. A nebo bouřka :-) Vemte si jídlo, pití, walkmana, víc poradit nemůžu, vše záleží na vás. Snad jen - pozor na úpal a na vosy, jednou mě na tripu štípla a zažil sem kvůli tomu velmi nepříjemné chvíle. Neztripovaní lidé vám na tripu mohou připadat odporní, ubozí, omezení, nejčastěji však budete mít z jejich "důležitého" počínání legraci a budou vám připadat směšní. Je dobré vyhnout se přímému kontaktu s nimi.


Bad-trip

I must not fear.
Fear is the mind killer.
Fear is the little death that brings total obliteration.
I will face my fear.
I will permit it to pass over me and through me.
And when it has gone past I will turn the inner eye to see its path.
Where the fear has gone there will be nothing.
Only i will remain.

Litany against fear, Frank Herbert, Dune


Co je to bad trip ? Je to trip, při kterém prožíváte hluboké depresivní stavy, doprovázené paranoiou, schizofrenií, hrůzou, panikou, nepříjemnými pocity a strachem z vlastní intoxikace. Mohou se objevit sebepoškozující až sebevražedné nápady. Bad trip není vyvoláván nekvalitní látkou, je způsoben špatnou situací, prostředím, depresí nebo skrytými problémy. Není vhodné si dávat tripa ve stresu, pokud nejste vedeni zkušeným psychologem. Pokud ve vás tráva vyvolává nepříjemné pocity, nebo pokud máte hrůzu z představy, že nebudete plně ovládat své myšleni, tripa si nedávejte. Při nemoci si trip nikdy nedávejte, všechny nepříjemné příznaky mohou být zveličeny - já sám mám VELMI nepříjemnou zkušenost s obyčejným nachlazením (pocit tekoucí krve z nosu, strach že se dusím, nepříjemný neodstranitelný sliz po celém těle atd...). Bad trip vás však může postihnout kdykoliv a neočekávaně - i když třeba váš první trip byl krásný, tak druhý může klidně být nepředstavitelná hrůza, na kterou nikdy v životě nezapomenete. Pokud se tak stane, tak velmi pomůže, pokud u sebe máte blízkého člověka, kterému věříte a který je psychicky schopen postupovat v dané chvíli proti vaší vůli - právě proto je podstatně nebezpečnější dávat si tripa sám - nebude nikdo kdo by vám pomohl. Při bad tripu je obvyklá paranoia - pocit nebezpečí, spiknutí proti vám, dohadování za vašimi zády, skryté pohledy a posměšné úsměvy. Budete se zoufale držet zbytků reality a budete se marně snažit odvrátit myšlenky od špatných témat. Čas bude ubíhat nesmírně pomalu a vy budete mít pocit, že to nikdy neskončí, budete si chtít vzpomenout kdy jste si tripa vzali, určit jak dlouho už na vás působí a za jak dlouho to všechno skončí, ale nepovede se vám to. Všechno bude odporné, hudba vás bude drásat a uslyšíte ji pořád - nepomůže ani vypnutí, ani zacpání uší. Všechny věci v okolí budou "zlé" a nepřátelské. Budete si připadat strašně odporný a nemocný. Nejhorší ale budou hrozné pocity uvnitř vašeho myšlení - schizofrenie, nenávist sebe sama a pocit, že celý váš život je na nic, že je to jen stále stejná nekonečná snaha o uspokojení sebe sama, která nemá žádný smysl. Můžete znovu prožít traumatický zážitek z minulosti, nebo dokonce i začít pomýšlet na sebevraždu. Budete si připadat nenávratně zkriplení a budete hluboce litovat, že jste si LSD vzali, budete mít strach o své duševní zdraví. Toto už se nedá moc dobře popisovat, v normálu není nic, k čemu by se to dalo přirovnat. Můžete začít nenávidět přátele co jsou s vámi. Všichni lidé, kteří spolu mají trip, musí být na tuto eventualitu připraveni. Musíte postiženému zabránit v poškozování sebesama, nedovolit mu vzít si další tripy, připravit mu k dosahu pití. Nikdy mu však nerozkazujte, nevnucujte se, nebuďte neklidní, nesmíte propadnout hysterii. Mluvte na postiženého klidným hlasem, snažte se ho vrátit do reality, nebo alespoň odvést jeho myšlenky od témat, která mu způsobují depresi. Nevyptávejte se ho, jak se cítí. Nenechávejte ho o samotě, pokud od něho musíte na chvíli nutně odejít, tak NIKDY NEODCHÁZEJTE VŠICHNI NAJEDNOU - vím jak silný pocit spiknutí to vyvolává. A až trip skončí a všechno bude zase v pořádku (a ono opravdu bude, i když se to tak v průběhu tripu třeba nezdá), tak postiženému nikdy nic nevyčítejte - nemůže zato a vám se kdykoliv může přihodit totéž. Velice nepříjemným následkem bad tripu mohou být někdy i delší čas trvající noční můry a vracející se deprese. Pokud bude váš badtrip provázen i "strašidelnými" halucinacemi, tak si uvědomte, že všechno je jenom výtvor vaší fantazie a jediné co vám může ublížit, jste vy sami. Hlavně nesmíte propadat panice a musíte věřit, že za několik hodin všechna ta hrůza skončí a budete zase ok. Někdy může k odvrácení "bad-tripových" myšlenek pomoci zaměření se na určitou banální a známou opakující se myšlenkovou konstrukci - zkuste třeba snažit se vzpomenout si a odříkat nějaký text, ideálně mantru, která pro vás má nějaký hlubší význam, námaha při snaze o vybavení si a domyšlení této konstrukce může pomoci získat ztracenou kontrolu nad myšlením - dobře může posloužit třeba I must not fear ... ze začátku této pasáže :-) Pokuste se oprostit od svých myšlenek, vnímat je nikoliv jako jádro vás samých, nýbrž jako pouhou vaši součást, kterou je zajímavé zvenku pozorovat, sledovat, jak se dočasně působením LSD změníla - umožní vám to neděsit se tolik jejich "nenormálnosti" - zkuste se nad ně povznést, i pokud by jste třeba měli pocit, že je z vás schizofrenik, vnímejte své myšlení jako zajímavou podívanou - vy nejste tyto myšlenky, vy jste něco víc nad nimi a víte, že za pár hodin, až budete potřebovat, vrátí se k funkčnosti ve standardní realitě. Nebojte se smát, čemukoliv. LSD rozšiřuje vnímání, ale nikde není psáno, že směrem k příjemným zážitkům. Většina tripů se skládá z příjemných i nepříjemných částí, výskyt těch nepříjemných se dá omezit vhodným setem a settingem, ne však vždy - psychedelika jsou opravdu nevypočitatelná a mohou vás kdykoliv velmi nepříjemně zaskočit. Stejně tak se dají nepříjemné části přerušit a vhodným myšlením převést trip zpátky k příjemným zážitkům, avšak opět se to nepovede vždy, roli zde hraje i zkušenost, avšak ani sebezkušenější psychonaut nedokáže vždy odhadnout, jak si jeho vědomí poradí se svými rozšířenými možnostmi, co jeho mozek vytvoří, a co se stane. Bad tripy mohou být také spuštěny případnou přílišnou fyzickou nepříjemností tripu (nevolnosti, pocení atd, viz výše). Část nepříjemných zážitků na tripu, i případných ojedinělých dlouhodobějších psychóz, může být způsobena vědomím nelegálnosti a společenské neakceptovatelnosti užívání psychedelik - vždyť jejich uživatele "páchají" něco, z čehož jim mohou vyplynout velké problémy, což vytváří podvědomé obavy, které bývaji na tripu zdrojem problémů. NIKDO VÁM NEZARUČÍ, ŽE VÁS TRIP BUDE ÚPLNĚ CELÝ PŘÍJEMNÝ, DOKONCE JE PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE TOMU TAK NEBUDE. LSD není nástroj pro strávení příjemných chvil, je to způsob jak zkoumat svůj vnitřní svět, jeho dobré i špatné stránky.


Zážitek na vysokých (psychedelických) dávkách LSD

Žádný popis nemůže ani naznačit co je to psychedelická zkušenost a nemůže popsat jiné reality vytvářené vaším osvobozeným vědomím - následující popisy zážitků na tripu jsou pouze popisem průvodních jevů, toho, co dokážeme popsat v omezeném stavu pomocí pojmů známých v našem standartním omezeném náhledu na realitu a na vědomí vůbec. Stejným způsobem je třeba přistupovat ke všem "popisům" tripu - ta "vyšší" část zážitku, při které jste vlastně "něco jiného někde jinde" a ze které jste po návratu do vašeho normálního vědomí schopni vnímat jen těžko popsatelný pocit, je v nich prostě vyjádřena jako "okamžiky totálního štěstí" a podobnými nicneříkajícími frázemi. Je smutné, že existuje mnoho lidí, kteří právě tyto vedlejší projevy považují za stav rozšířeného vědomí. Abyste byli schopni vytvořit si svou vlastní úplně jinou realitu, tak si musíte vzít psychedelickou dávku (10 papírků je dobrá jistota a za ty peníze [ 2000 grrr :-( ] to rozhodně stojí, i kdyby to mělo být pouze jednou za rok), na dávkách menších zažijete pouze větší či menší změny reality standardní. NIKOMU VŠAK NEDOPORUČUJI, ABY SI VZAL PSYCHEDELICKOU DÁVKU JIŽ NA SVÉM PRVNÍM TRIPU !! Jde o nesmírně intenzivní a hluboký zážitek, který natrvalo mění pohled na svět. Psychedelickou dávku si nemůžete dát v prostředí, kde nad sebou musíte mít kontrolu (na party ..), jelikož budete "úplně mimo". Jak jsem již uvedl, nejlepší prostředí pro tento druh tripu je být v naprosté tmě, někde, kde můžete několik hodin ležet zcela bez vědomí o tom, co se děje okolo vás v normálním světě. Trip na psychedelické dávce může trvat v extrémním případě až dvacet hodin, pravděpodobně však okolo deseti hodin. Pro psychedelický trip platí, že ať už přijde cokoliv, musíte s tím splynout, přijmout to a nestavět se proti tomu. Můj textík o dojmech z jednoho takovéhoto výletu, psaný stále ještě pod vlivem na MaMedia, je tady. Následující popisy popisují zážitky na menší než psychedelické dávce.


Změny psychiky na tripu

Na začátku tripu máte pocit, že něco je "jinak", že se něco děje, ale nedokážete určit co. Toto už jsou buďto začátky působení tripu, a nebo tzv. placebo efekt. Placebo efekt je vyvolání falešného pocitu, že na vás působí droga, pomocí vaší vlastní autosugesce. Někteří lidé si takto dokáží vsugerovat i drobné halucinace, což se dost často stává, když vám nějaký čůrak draze prodá prázdný trip-zmetek, a vy jste celý natěšení na nadcházející trip, který se nakonec neuskuteční (jedinci se smyslem pro černý humor proto často říkají "placeno" efekt ;-)) Posléze máte tendenci se všemu smát, i zcela normální věci jsou směšné. Jakmile se jeden zasměje, smějí se bezdůvodně všichni. První pořádné změny začnou 45 minut po požití tripu (může být individuální a záleží, kdy jste naposledy jedli), od této chvíle se začne čas pořádně natahovat. Někdy se z vás stane na několik hodin TOTÁLNÍ idiot, kterému nedochází ani základní myšlenka (kdo a kde jste, kolik vás dohromady je) - toto jsem několikrát zažil a díky tomu už vím, jak se cítí a jak uvažuje mentálně postižený blázen - nedokáže asociovat ani základní myšlenky a je dokonale šťastný. Dělá vám problém vyjadřování, nenacházíte vhodná slova. Obtížně se vám mluví, než dokončíte větu nebo myšlenku, zapomenete co jste chtěli říct nebo vymyslet. Myšlenky se vám zacyklují, neustále se opakujete (otázka kolik je hodin, položená desetkrát za pět minut), schopnost asociovat může být potlačena nebo značně rozšířena. Můžete mít problémy i s jednoduchými věcmi (zapnout kazeťák, vymočit se). Všechno můžete vidět zjednodušeně nebo jako symboly - podobně jako když maluje nebo uvažuje malé dítě. Celou dobu tripu si připadáte "nějak jinak", nebo jako někdo jiný. Někdy vám připadá, jako byste se na sebe dívali "zvenku", že jste složeni z více bytostí, nebo že jste součástí nějaké vyšší entity. Dokážete se nade vším zamyslet z jiného úhlu, přehodnotit svoje vlastní cíle a motivace. Získáte nový, rozšířený a nedeformovaný pohled na sebe, na svět a na to co jste považovali za "skutečnost". Vaše myšlení nebude blokováno a vy budete schopni se zamyslet nad vážnějšími otázkami - smyslem života, podstatou existence .... Získáte přístup do svého podvědomí a k myšlenkovým procesům, které normálně vědomě nevnímáte, budete své myšlenky vidět jako pouhou součást něčeho vyššího, mystický zážitek vám umožní uvědomit si vaši Duši a získat nové Poznání. Při odeznívání tripu dokážete velmi bohatě a barvitě popisovat své zážitky, ačkoliv vám samotnýmm bude jakýkoliv slovní popis připadat chabý a nevýstižný. Své fyzické tělo můžete vnímat velmi intenzivně nebo naopak vůbec - můžete začít pociťovat svojí "strukturu" - uvidíte své kosti a proudění krve ve vašich cévách, budete intenzivněji vnímat dýchání a tlukot vašeho srdce. Intenzivní pocit "fyzičnosti" a "nízkých" potřeb může být velmi nepříjemný. Můžete zažít i nádherný pocit "čistého vědomí", kdy si své tělo nebudete vůbec uvědomovat a můžete mít pocit, že jste vnější pozorovatel vesmíru, mimo jakýkoliv prostor a čas. Můžete si připadat nesmírně volní nebo naopak spoutaní a kontrolovaní, můžete být zahlceni nádherou nebo ubohostí života. Některé aspekty tripu se nedají vůbec popisovat, protože v "normálním" stavu si je nedokářete ani představit ("jiný" způsob myšlení, jiný než třírozměrný prostor ...). Můžete prožít opravdu úplně cokoliv. Přístup do paměti bude změněný, můžete si vzpomenout i na věci, na které už jste zdánlivě úplně zapomněli, nebo si naopak nedokážete vzpomenout na věc, kterou jste udělali před několika sekundami, efekty psychedelik jsou opravdu nepředvidatelné. Existují i zprávy o různých extrémních případech, kdy si lidé vzpomněli třeba na své narození - vybavovací schopnost na psychedelikách podporuje teorii o tom, že lidé si pamatují úplně všechno, pouze k tomu postupem času ztrácejí v normálním stavu vědomí přístup. Dokážete se skvěle vžít do příběhu ve filmu nebo v knize. Máte pocit splynutí s jiným světem, smyslové vjemy se prolínají, neodlišíte zrak, sluch a hmat a vzniká pocit dokonalého štěstí a pohody. Můžete mít skutečně lepší vnímání - přečtete z větší dálky to, co byste normálně už nepřečetli. Anebo to přečtete, ale nesprávně - všechno je jenom otázka více možností jak zpracovat informace ze smyslů. Vždycky rozumím podstatně lépe anglicky - mám prostě větší rozsah toho, co mozek vezme jako ještě správnou výslovnost - ovšem nemám jistotu, že to je interpretováno správně. Na tripu na mě také nefungují některé optické klamy. Můžete mít pocit, že disponujete obrovskými psychickými nebo fyzickými schopnosti, budete si připadat jako "nabití" nějakou ohromnou silou. Všechno je pro vás malicherné, existuje pro vás jenom přítomnost a lidé, se kterými zrovna jste. Nemyslíte na budoucnost ani na následky svého jednání. Obyčejné věci i naprosté banality vám připadají krásné a zajímavé, všechno je opravdu úplně nové, na všem najdete mnoho fascinujícího, dokážete třeba hodiny pozorovat obyčejné věci (rotující obrazec na malovaném hrnku), přesně tak jako za krásných časů nekritické fascinace vším a nádherou života, které jste prožívali během vašeho dětství. Často odhodíte zábrany nebo stud a začnete přemýšlet a povídat o věcech, o kterých byste normálně nemluvili. Uvědomíte si spoustu nových skutečností, můžete mít iracionální strach z lidí nebo z normálních věcí. Přiřazujete předmětům lidské vlastnosti (záludná televize). Několikrát jsem zažil telepatii, dokážete se výborně vžít do druhého člověka, vaše emoce budou zesíleny a silně propojeny s vnímáním. Na uměleckém díle objevíte mnohem více myšlenek, než kolik jich do něj autor vložil. Zajímavé je, že různí lidé mohou mít ve stejnou chvíli stejné halucinace, aniž by si o nich předtím řekli. Někteří lidé mají i zážitky paranormálních jevů - setkání a komunikace s cizími bytostmi, pocit že ovládají telekinezi ... Může se objevit i deja-vu, což je pocit, že jste už někdy něco takového zažili, nebo že se vám o tom zdálo. Zážitek vás může ovlivnit na delší dobu (malichernost školy), obzvláště pocit svěžesti a celkové veselosti trvá i několik dní. Komunikace s lidmi, kteří nemají trip s vámi, je obtížná - můžete se hodně ztrapnit, lepší je se "neztripovaným" lidem vyhnout. Dokonce i po dlouhé době (půl roku), ve vás návrat do prostředí, kde jste měli tripa, vyvolá příjemné vzpomínky. Tento pocit vzniká i při zaschlechnutí hudby, kterou jste při tripu poslouchali, a která se tím pro vás stane nesmírně nádherná.


Změny vnímání na tripu

Drtivá většina halucinací je pouze změna některých částí reality, nikoliv úplné nahrazení skutečnosti. Ale i na malé dávce (méně než pět papírků) se velmi vzácně může objevit i úplné (všesmyslové) nerozeznatlné nahrazení "normální" reality za realitu jinou, toto může být kombinované i se změnou v myšlení, takže výsledkem je nový, naprosto reálný svět. Halucinace vytváří váš mozek, záleží tedy hodně na vaší fantazii. Pokud vás někdo na nějakou změnu upozorní, většinou ji po chvíli uvidíte taky. Některé halucinace jsou pouze jiná interpretace toho co úplně normálně vidíte - prostě něco vám připadá jako něco jiného, ale nedokážete určit proč. Často můžete ovlivnit to, co chcete vidět. Smyslové vnímání je výrazně zesíleno a objevuje se synaesthesie (kombinace a prolínání smyslů dohromady) - vidíte hudbu, slyšíte dotyk, smyslové vnímání vám může splynout s myšlením, může dojít i k jeho úplnému zhroucení, kdy nevidíte a neslyšíte NIC. Při otevřených očích vidíte hlavně různé deformace a změny barev - předměty mění tvar, "roztávají" a pohybují se (tančící lahve, pohybující se stíny, kouřící boty, obraz stékající po zdi), zdi se vlní (jakoby dýchají), na všem se objevují pohyblivé vzory ("textura", velmi složité ornamenty), lidé vypadají jinak nebo jako někdo jiný, snažíte se něčí vzhled k něčemu přirovnat (zvíře, vetřelec), vyhledáváte na ostatních dominantní povahový rys. Mění se perspektiva a úhly (hrozně vysoká místnost, neuvěřitelně dlouhá chodba, šikmý dům), prostorové vnímání může být zesíleno i zeslabeno, můžete mít "rentgenové" nebo "infra" vidění, můžete vidět věci co jsou něčím zakryté (např. za stěnou). Pohled vám "zoomuje", věci se přibližují a oddalují. Celkově vidíte rozmazaně (zamlženě), ale jednotlivé věci, na které se zaměříte, jsou viděny neobvykle ostře se zvýrazněnými hranami a strukturou. Všechno má nádech do určité barvy (u mě sytá, žhnoucí červeno-růžová až fialová), zejména ve tmě vam před očima "plavou" barevné skvrny. Můžete mít nepříjemný pocit "přehlcení" smyslů, který může být pociťován i jako tlak v očích nebo bolest hlavy, světlo může být pro vás velmi nepříjemné až bolestivé, a zavření očí v tomto případě většinou moc nepomůže. Světlo se chová zvláštně a vidíte zajímavé úhly a stíny (nádherný zážitek při svíčkách - tančící plamen, spousta barevných odlesků ve skle), barvy jsou sytější nebo úplně jiné, můžete vidět nové "neznámé" barvy, které si "normální" mozek nedokáže ani představit. Po hranách předmětů přejíždějí barevné čáry, pohyb vidíte "rozfázovaně" - jako jednotlivé snímky filmu, váš pohled se skládá z malých "pixelů". Můžete však vidět i věci, které neexistují - barevné tečky, více prstů, hmyz lezoucí vám po rukou, ulici na které jezdí ve dvě hodiny v noci jedna tramvaj za druhou. Dokážete vidět a cítit neexistující předmět, který si ve vzduchu vymodelujete rukama. Čtení je velmi obtížné, psaní skoro nemožné. Při zavřených očích uvidíte nádherné obrazce plné barev, většinou pohybující se podle hudby. Tyto obrazce mají často "fraktálový, nekonečně složitý" charakter - zaměříte se na určitou část a ta se vám rozvine do stejně ohromné složitosti, jakou měl předtím celek, a tak pořád dál a dál. Zajímavé je, že tento charakter mohou mít i vaše myšlenky a asociace. Někdo může při zavřených očích vidět i konkrétní místa a věci. Vše záleží na vaší fantazii, máte možnost si vytvořit vlastní svět. Hudba je při tripu dokonalý zážitek - dokonale se do ní vžijete, je všude kolem vás, dokonce i myslíte v rytmu hudby. Do rytmu se houpe celý pokoj a i tichá hudba z mizerného kazeťáku vám poskytne lepší zážitek než nadupané surround hi-fi. Z reprodktorů vychází barevné vlny zaplavující celý pokoj, obklopující a nádnášející vás, mění teplotu a barvu podle hudby. Intenzita vnímání zvuku a schopnost určit jeho zdroj a směr ze kterého přichází může být zesílena nebo zeslabena, můžete slyšet neexistující zvuky (vyzvánění telefonu, neustálý šum nebo hukot ... ) nebo hlasy - tyto neexistjící hlasy, ale dokonce i skuteční lidé, mohou mluvit jazykem, kterému nerozumíte. Dochází i ke změnám hmatu a chuti. Máte pocit, že mačkáte skleněnou láhev, betonová podlaha je hebká, dřevěná zeď je chlupatá. Celý hmat je změněný a pocit, že nemáte svoje ruce, trvá hodně dlouho - vaše hmatové vnímání může být utlumeno nebo zintenzivněno (necítíte vůbec bolest, nebo naopak i slabý závan vzduchu vyvolá velmi silný pocit prudkého nárazu do něčeho tvrdého). Když vztáhnete ruku k plameni svíčky, která je dva metry daleko, cítíte jak vás příjemně hřeje. Nebo ho necítíte vůbec, ani když už vám škvaří ruku, a můžete se pěkně spálit - vždy je třeba dát si pozor na zranění a snažit se alespoň trochu logicky uvažovat. Můžete mít i nepříjemné pocity jako sliz na rukou nebo vlhkost po celém těle. Dochází i k celkovým změnám ve vnímání - máte pocit delších a těžších končetin, sousto, které jíte, se vám převaluje někde vzadu v hlavě. Zažijete i pocit letu nebo změněné gravitace (přitažlivost má jiný směr nebo částečný stav beztíže). Budete mít problémy s pohybem, zejména s chůzí - podlaha bude "gumová". Velký zážitek vám zprostředkuje voda, obzvláště pokud se vlní a víří. Až nakonec jsem se dostal k nejzajímavějšímu zážitku - změně ve vnímání času. Je to těžko popsatelné, ale čas se zkracuje, prodlužuje, a dokonce jsem měl dojem, že jde pozpátku. Dochází k časovým "dírám", kdy vůbec nevíte, co jste dělali. Vypadá to tak, že hodina vám připadá jako pět minut a naopak. Můžete přestat chápat pojem "čas" a nedokážete ani odhadnout kolik času za určitou dobu uběhlo, můžete mít problémy uvědomit si, kdy jste si vlastně tripa vzali, a nemusí vám dojít kolik je hodin, ani když to zcela zřetelně uvidíte na hodinách, nebo když vám to někdo řekne. Čas vám na tripu připadá nesmírně důležitý a věnujete mu značnou pozornost. Změny ve vnímání času mohou být spolu se změneněnou asociací zvukových podnětů patrné, i když všechny jiné efekty tripu už zmizely.


Co ve skutečnosti papírky s LSD opravdu obsahují, kolik je na nich LSD, jak funguje nízká argumentace absolutně posouzenou nebezpečností ?

Jak se vlastně odlišují různé tripy (bart / panoramatix / stopař / slunce / cyklista / komunista / bez obrázku) ? Tripy se liší pouze obsahem psychoaktivního LSD a případnými nečistotami, které způsobují nežádoucí vedlejší efekty (bolesti hlavy atd ..). Rozdíly v množství účinné látky (ačkoliv mohou být třeba i trojnásobné) by neměly mít v případě požití jenom jednoho tripu vliv - jsou příliš malé, aby jejich vliv byl větší než vliv prostředí, ve kterém si tripa dáte. Prožitek tedy nezávisí na druhu tripu, ale na situaci, psychice, prostředí, společnosti, očekávání - proto je zážitek pokaždé jiný, odehrává se prostě v jiné situaci - zážitek nevytváří LSD, ale váše vlastní dočasně rozšířené vědomí, LSD ho pouze umožňuje díky změnám ve funkci vašeho mozku. Pokud ovšem věříte, že trip který si dáváte je nějak obzvlášť kvalitní a slavný, může se stát, že vaše sugesce bude tak silná, že zážitek bude opravdu hlubší a lepší. Oblíbené pouliční říkanky vypráví o různých zážitcích pod vlivem různých "druhů" tripů, nicméně tyto "druhy" (bárt, spirálka, atd..) jsou pouze značky výrobců, je na nich pořád jedna a ta samá, stejně působící látka (takže "dvojtá spirála" opravdu nevyvolává halucinace dvojté spirály :-)) LSD je prostě LSD, je to vždycky stejná substance, nekonečné spektrum zážitků nevytváří látka samotná, ale vaše osvobozená fantazie. Dalši pouliční fámou jsou žblepty typu "dablovanej" nebo "dvakrát namáčenej trip", tyto výroky naprosto nic neznamenají. Je velmi velmi nepravděpodobné, že k LSD bude přidán speed - trip by tím ztratil svou psychedelickou hodnotu a naprosto drtivá většina výrobců svůj produkt, výsledek velmi složité a pracnné výroby, takto neznehodnocuje. Ve velké analýze různých forem distribuce LSD, provedené v letech 72-74, je jen mizivé procento LSD kombinováno se speedem [a navíc se jedná pouze o LSD ve formě tablet, k LSD ve formě tripu, tedy na papírek o velikosti 5*5*0,5 mm, by bylo velmi problematické nějaký speed v účinné dávce vůbec umístit], stejně tak kombinace s čímkoliv jiným (PCP, STP) se skoro nevyskytují. Je dosti pravděpodobné, že na tripu i po jeho skončení si budete připadat plní energie, vybuzení a neunavení - není to kvůli žádneme speedu a není to ani přímý důsledek působení LSD na mozek, je to normální a v životě celkem běžná reakce na vzrušující a neobvyklou situaci, kterou prožíváte. Velmi oblíbený bubák používaný odpůrci drog, je strašení strychninem přimíchaným k LSD - ano, takové případy se staly /výhradně u LSD v podobě tablet nebo želatiny.../, ale je nutné si uvědomit, jak je nečestné argumentovat tímto pro nebezpečnost LSD, jelikož samo o sobě toto absolutní tvrzení nemá žádnou informační hodnotu, a kromě manipulace působením na nejnižší pudy nemůže mít tak, jak je použito - absolutně, bez uvedení souvislostí a alespoň hrubého naznačení pravděpodobnosti výskytu těchto případů - žádný vliv na rozhodování svépravného uvažujícího jedince. Život totiž není černobílý ani nemá dva logické stavy - je rozmanitý a už ve své podstatě nebezpečný, proto je při posuzování rizik jakékoliv aktivity nutné nikoliv posuzovat absolutně způsobem ano/ne její nebezpečnost (pak byste došli k tomu, že nebezpečné je úplně všechno a vám nezbývá než ono jediné opravdu definitvní Nuselské řešení, eliminující již natrvalo veškerá další rizika :-)), ale MÍRU její nebezpečnosti - a míra nebezpečí, že k LSD, které si seženete, bude záměrně přimíchán jed, je zcela a naprosto zanedbatelná, jednalo se totiž pouze o jendotlivé případy z celkového množství desítek miliónů aplikací LSD. A stejně tak je to se všemi argumenty pro nebezpečnost LSD - bližší pohled na ně odhalí jejich propagandistickou lživost - ano, k LSD byl párktát přimíchán strychnin, párkrát pod jeho vlivem někoho napadlo skočit z okna, párkrát se pod jeho vlivem někdo utopil, častěji se vyskytly různé negativní psychické následky a deprese znemožňující další šťastné prožívání života - ale jejich pravděpodobnost, a tudíž i míra nebezpečnosti užívání LSD je malá - mnohem menší než taková, která je obecně považována za "bezpečnou", menší než u mnoha sportů a jiných činností, o užívání státem povolených drog ani nemluvě. Ale zpět k obsahu papírků - tato analýza potvrzuje fakt, že na žádném tripu s největší pravděpodobností není více než něco málo přes 100 gama LSD, průměrná hodnota je asi 70 gama. Pouliční fámy o tripech obsahujících 200 gama, 300 gama atd ... jsou vesměs nepravdivé. V jiných formách distribuce (tablety..) může být LSD podstatně více, avšak také to není příliš pravděpodobné, oněch plus mínus 70 gama je totiž optimální pro nejběžnější využití LSD - na party. Analýzu si můžete prohlédnout zde. Je nutné zdůraznit, že na tripech není čisté LSD, ale "acid" - což je nečisté LSD s příměsí různých zbytkových chemikálií, vzniklých při nedokonalé výrobě (například iso-LSD, což jsou isomery LSD, které nemají psychedelický účinek - aktivní je u LSD pouze jeho d-stereoizomer). Čisté LSD jsem nikdy neměl a bohužel asi nikdy mít nebudu - podle informací, které mám, je však prožitek pod vlivem čistého LSD mnohem hlubší a intenzivnější než po vlivem acidu z tripů. Čisté LSD také nevyvolává některé nepříjemné vedlejší efekty, jako je bolení hlavy, nevolnost nebo otupělost po tripu. Na tripech se vyjímečně místo normálního LSD užívá N-acetyl-LSD, známé jako ALD-52, které má zhruba 90% účinnost LSD. Dělá (ale hlavně dělalo) se to díky špatné formulaci zákona o "designer drugs" - teoreticky legálních látkách, které ale nejdou vyrobit jinak než přes látky nelegální. Rozdíly v intenzitě prožitku mezi LSD a acidem jsou dobře patrné z tabulky srovnávající různá psychedelika. Nikdy nekupujte tripy na ulici od člověka kterého neznáte - pravděpodobnost, že koupíte prázdný papírek, je příliš velká. Vzhledem k příliš malému množství látky na tripech, nelze LSD poznat čichem ani chutí. Že mají papírky někdy až nepříjemnou hořkou chuť ? Je to způsobeno chutí látky, kterou je LSD na papírcích vázáno (ne-LSD částí roztoku). Svou roli může hrát také sugesce.


Nelegálnost psychedelik a jejich společenská nebezpečnost aned podvod století

FUCK WAR ON (SOME) DRUGS !
FREE OR DRUG FREE, CAN'T BE BOTH !


A když už jsem se v předchozím odstavci věnoval fámám a výmyslům ohledně různých druhů tripů, tak nesmím zapomenout na populárního zmedializovaného bubáka, kterého vypouštěly protidrogové organizace na vystrašené neinformované rodiče. Jednalo se o pohádky pojednávající o lízátkách, žvýkačkách a obtiscích na ruku napuštěných LSD, které údajně měly být rozdávány nebohým dětem před školami :-)))) Myslím, že ani nemusím psát, že to všechno byly nesmyslné výmysly, které postupem času nenápadně vyšuměly a teď už se s nimi člověk ani nesetká. Další oblíbená historka z přednášek je tzv. syndrom "Dou mi po krku! Sledujou mě autama!", kterým udájně mají trpět uživatelé psychedelik. S vyjímkou těch čtyř promile lidí, u kterých LSD zaktivuje *nějakou* psychózu, je to u psychonautů "trošku" jinak - uživatelé LSD objeví, jak současné společenské systémy potlačují naší individuální svobodu, jelikož nám bezdůvodně brání užívat látku, jejíž společenská nebezpečnost spojená s jejím užíváním je nižší než je zcela bežně akceptovaná míra nebezpečnosti jakýchkoliv jiných činností, které lidé běžně dělají (kouření cigaret a následné draze léčené poškození zdraví, ze společných prostředků hrazené úrazy vzniklé při horolezectví atd atd ...). Kvůli psychedelikům nikdo nekrade, nevraždí, neodhazuje infikované jehly, ani se nemění v nespolečenské zvíře žijící někde v jeskyni. Současný stav je zcela neoprávněné a nelogické omezování osobní svobody, vnucování hodnot a životního stylu ve jménu ideálů někoho jiného, podpořené zvučnými "morálními" kolektivistickými argumenty. Nechtějí, abychom žili jinak, než je "normální", abychom poznali jiný svet, pro nás lepší než ten jejich, ve kterém nás nutí žít. Pro "společnost" je ideální takový jedinec, který má co nejméně svobodné vůle a žije v kruhu práce-trocha uspokojení (optimálně televize)-práce-uspokojení-atd .. v souladu s přirozenou křečovitou obranou systému proti jakékoliv změně, byť pozitivní. Tento "ideál" psychedelika nabourávají - mění člověku jeho hodnoty a oslabují jeho touhu po materiálních požitcích, na kterých je tato společnost založena, a které jsou to jediné co nám mohou současné systémy společenského řízení nabídnout a udržovat tak nad námi kontrolu, a proto jsou psychedelika nelegální - pro současné společenské systémy je nepřijatelné, abyste opovrhli tím, za co si kupují váš život. Psychedelika jsou nelegální a společensky neakceptovatelná nikoliv kvůli jejich nebezpečnosti pro jejich uživatele ani pro ostatní LIDI, jsou nebezpečné pro SYSTÉM, uvázaný do okovů kulturního vývoje, který na základě zvyku jednu skupinu drog akceptuje (alkohol...), zatímco druhou, méně nebezpečnou, odmítá a zoufale se brání čemukoliv novému a jakékoliv změně. Díky jejich nelegálnosti z nich mohou při jejich užívání vyplynout různé problémy (když se to dozví ve škole/zaměstnavatel/konkurence...), kterých se jejich uživatele obávají - to je drtivá případa případů té "paranoii". Ano, boj proti psychedelikům je opravdu podvod století, je to bludný kruh - oblbnutý člověk ovládaný naočkovaným strachem si volí vůdce podporující "jeho zájmy" ( "vaše děti musí být přece chráněny před těmi NEBEZPEČNÝMI látkami !!! " ) a ani si neuvědomí, že si tak bere jedinou šanci, jak prohlédnout podvodný systém nízkých falešných hodnot, kterým je ovládán. Nicméně z nuly nula pojde, a omezenému prazdnému blbci ani tisíc tripů nepomůže najít v sobě něco víc. Spíš naopak. Shrnuto - jak jsem již psal o odstavec výše, nikdo vám v životě nikdy nic nezaručí, argumentovat nebezpečností je snadné, dokázat absolutní bezpečnost nelze a ani já to neumím - MÍRA nebezpečnosti LSD je malá, nicméně užívání LSD je nebezpečné, rizikové a plné nejistot - stejně tak, jako život sám a jakákoliv snaha ho plnohodnotně prožít. Je to vaše volba.


Jak tripy skladovat ?

Další problém - jak tripy skladovat, aby se LSD na nich obsažené co nejméně znehodnotilo. Nejdůležitější faktory ovlivňující nežádoucí chemické reakce s okolím, které LSD poškozují, jsou VLHKOST (usnadňuje a urychluje průběh nežádoucích reakcí), KYSLÍK, SVĚTLO (zejména sluneční a ultrafialové) a TEPLOTA. Rychlost nežádoucích reakcí závisí exponencionálně na teplotě. Nejlepší způsob, jak tripy skladovat, je obalit je papírem, pak staniolem (z obalu čokolády třeba), pak opět papirem a celé to vložit do vzduchotěsných igelitových pytlíků. Čím více pytlíků, tím lépe. Vhodné jsou malé igelitové pytlíky se zavírací "čárkou" - dodávají se v nich třeba šroubky k počítači. Celé vzniklé monstrum je vhodné umístit do tmy, aby se úplně zamezilo přístupu světla. Nevyndavejte tripy zbytečně, počkejte až si je budete chtít dát, s tímto souvisí také to, že není dobré jich balit moc dohromady - pokud je všechny nespotřebujete, budou zbylé poškozeny výměnou vzduchu v pytlíku. Dávat tripy do ledničky je diskutabilní, protože vlhkost, která pronikne i skrz igelitové pytlíky, může LSD znehodnotit víc než pokojová teplota. Já osobně to nedoporučuji ;-) Peněženka také není nejvhodnější místo - hlavně kvůli pocení v těsných kapsách a neustálé manipulaci s ní. Pozor na kondenzaci vlhkosti a vlhký vzduch.Aktivita LSD v mozku

Více o tom, jak LSD působí na mozek z hlediska neurofarmakologie, již brzy napíšu. Nyní jen stručně - většina jeho aktivit se dá vysvětlit působením na serotoninové receptory (5HT receptory), kterí zajištíjí potlačování (inhibici) signálů přenášených mezi neurony a ovlivňují smyslovou filtraci a ostatní funkce mozku. LSD má vliv i na receptory dopaminu, histaminu, adrenalinu a noradrenalinu. Ohledně jeho působení na serotoninové receptory existují čtyři teorie, nejpravděpodobnější jsou následující dvě. První teorie říká, že LSD je antagonista inhibitorních receptorů 5HT-2, které jsou aktivovány neurotransmitterem (chemickou látkou) zvaným serotonin. LSD zablokuje tyto receptory tak, že serotonin je již nemůže aktivovat a tudíž receptor nepřijme signál a nemůže pomocí vnitřních second messenger systémů inhibitovat energetický potenciál neuronu, což vede k tomu, že neuron odešle silnější (méně potlačený než normálně) signál dalšímu neuronu v řadě. Druhá teorie říká, že LSD je částečný agonista receptorů 5HT-2, a pokud se v okolí receptoru nachází dostatek serotoninu, tak LSD receptor zablokuje tak jako v první teorii, ale pokud je v okolí serotoninu málo, tak LSD nahradí serotonin a aktivuje receptor místo něho - což vede buďto k tomu, že signál odeslaný dalšímu neuronu je buďto silnější než normálně, nebo slabší než normálně. Všechny tyto pojmy se pokusím vysvětlit ... časem.

Srovnání LSD a kouzelných houbiček

Na mých stránkách se kouzelnými houbičkami podrobněji zabývat nebudu, ze stejného důvodu z jakého zde nerozebírám témata jako například LSD a mystika nebo drogy a společnost - přestože se mi hlavou myšlenky o tomto honí možná až příliš často, tak nemám čas (a asi jsem také líný :-) si sednout, pojmout tato témata ve vší jejich ohromné složitosti a vyjádřit se dostatečně kvalitně, abych já sám měl z výsledků své činnosti radost a byl přesvdčen o správnosti mých vývodů. Nicméně uvědomuji si, že houbičky jsou v Čechách dostupnější a konzumované častěji než LSD - ať již z důvodů oné lepší dostupnosti, nebo díky jakémusi "přírodnímu, nechemickému" povědomí, které je s jejich užíváním spojeno. Kouzelné houbičky dostupné u nás je možné rozdělit na dvě skupiny podle aktivní látky (drogy), kterou obsahují - na lysohlávky působící díky psilocybinu a psilocinu a na mochomůrku červenou(!!!!), jejíž aktivními látkami jsou kyselina ibutenová, muscimol a muscazon. Lysohlávky mají efekt úplně jiný než mochomůrka červená, jsou "psychedeličtější", bezpečnější a méně toxické, zážitky pod jejich vlivem jsou velmi podobné tripům na LSD. Nadále se budu zabývat pouze lysohlávkami, jelikož konzumace mochomůrky není u nás příliš rozšířená a ja s ní nemám osobní zkušenost. Zásadním rozdílem lysohlávek oproti LSD je účinnost jejích aktivních látek - jsou vzhledem k jejich množství několiksetkrát méně účinné než LSD - z čehož vyplívá, že narozdíl od něj mají přímý vliv na fyzický stav organismu a jsou mírně toxické. Chuť a zápach těchto velmi malých houbiček připadají většině lidí odporné, je dobré je nejdříve rozkrájet na malé kousíčky/rozemlít a pak zapít kyselým nápojem, například pomerančovým džusem. Je dost možné, že vám bude velmi nevolno a bude se vám chtít zvracet - DON`T PANIC - neznamená to, že jste se otrávili, je to poměrně běžná reakce. Ačkoliv i houbičkami je velmi obtížné se předávkovat tak, aby to bylo nějak kritické, tak přesto je dobré věnovat dávkování větší pozornost, vzhledem k intezitě zážitku, které chcete dosáhnout. Ohledně dávkování je NUTNÉ dobře si projít materiály na stránkách, na které odkazuji níže, a vzít na vědomí, že množství aktivní látky je v množství sušených hub mnohonásobně vyšší, než ve stejně vážících houbách čerstvých, a tudíž plných vody. Síla houbiček se také liší jak podle jejich druhu, tak v závislosti na podmínkách růstu jednotlivých hub. Je dobré vzít si velmi velmi malou dávku a postupně ji stupňovat, abyste dokázali přibližně odhadnout množství, které vám bude vyhovovat svým působením. Zážitek na houbičkách je často označován jako více mystický, více "přírodní", "jemnější" a veselejší než na LSD, a častěji se také vyskytují velmi zajímavé případy telepatie nebo komunikace s jakousi entitou nezávislou na vašem vědomí. K získání dalších informací využijte odkazů uvedených zde.

Závěr, odkazy na další informace

A ještě takové upozornění - neberte moje názory jako nějakou Velkou Jedinou Pravdu, ať už kvůli tomu, že zážitky pod vlivem LSD jsou velmi individuální nebo proto, že moje zkušenosti s těmito látkami nejsou nijak ohromné. Tyto stránky jsem vytvořil hlavně proto, že mě děsí, kolik lživé propagandy se kolem této zázračné látky šíří a jaké špatné podvědomí se vytvořilo kvůli jejímu nevhodnému užívání (Pepa z pomocné školy na party a jeho "zážitky" ...). A úplně poslední věc - nesnažte se zoufale dosáhnout něčeho "vyššího" nebo "mystičtějšího", tentokrát se to nepovedlo, povede se to příště - vždyť je to přece TOTÁLNÍ POHODA !

I'VE SEEN THINGS, THAT YOU PEOPLE WOULDN'T BELIEVE ...
(Blade runner ;-)


Česky psané popisy zážitků na tripech shromažduji na své site zde. Sekce o Ecstasy na mé site zde. Další informace v češtině o LSD, houbách i všech ostatních psychedelikách najdete na site intervision.lsd.cz - v sekci BEZVA.DROGY, podsekce LETEM.DROG3 (lsd), phenetylaminy (Ecstasy apod.). Pokud vám nevadí angličtina, tak výborné informace o LSD a dalších psychedelikách (DMT, meskalin, ecstasy, psilocybin, nexus, ketamin + jejich všemožné kombinace, link na výborný FAQ o DXM ze sirupu proti kašli ...) najdete na mé site tady. Dále je na mé site výborný anglický článek COOL ČINNOSTI NA TRIPU, který je pro ty, kterým nevadí angličtina, skoro povinnou četbou.

A tady je anglická sekce serveru Lycaeum zabývající se LSD, obsahuje mnoho cenných informací. V sekci LINKS jsou na mé stránce uvedeny odkazy na kompletní anglické texty několika nejznámějších knih z této oblasti, další lze najít na serveru WWW.LYCAEUM.ORG, který je opravdu to nejlepší na netu o psychedelikách a nesmíte ho minout, je tam strašná spousta skvělých materiálů.

A tady jsou skvělé popisy tripů na houničkách, které jsou těm na LSD velmi podobné.

A zkuste si teď tipnout, kolikrát se na této stránce vyskytuje slovo "LSD" ;-)
.....asi stokrát, kterej blbec by byl ochoten to počítat ;-))).....

--------------------------------------
(All rights lost :-)